Chi tiết về Tác giả

Chí Thắng, Nguyễn Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang