Chi tiết về Tác giả

Như Khánh, Huỳnh Hoàng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  • T. 1, S. 2 (2017) - Bài viết
    SỰ PHÂN BỔ ENZYME THỦY PHÂN FUCOIDAN TRONG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG THUỘC VÙNG BIỂN VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF