Chi tiết về Tác giả

Anh Duy, Huỳnh

  • T. 1, S. 2 (2018) - Bài viết
    KHẢO SÁT THÀNH PHẦN BAY HƠI, HÀM LƯỢNG ALKALOID TOÀN PHẦN VÀ PROANTHOCYANIDIN TOÀN PHẦN CAO CHIẾT METHANOL TỪ LÁ ME (Tamarindus indica L., Fabaceae)
    Tóm tắt  PDF