Chi tiết về Tác giả

Khánh Hưng, Đoàn

  • T. 1, S. 1 (2019) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH LỄ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
    Tóm tắt  PDF