Chi tiết về Tác giả

Phương Quyên, Đỗ

  • T. 1, S. 1 (2018) - Bài viết
    VAI TRÒ CỦA NGUỒN TƯ LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG KHÁNH HÒA TRONG VIỆC XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH
    Tóm tắt  PDF