Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH LỄ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Đoàn Khánh Hưng

Tóm tắt


Lễ hội đã và đang thu hút ngày càng nhiều du khách đến với thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển du lịch lễ hội tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua chưa thật sự tương xứng với tiềm năng của thành phố. Bài viết này đã tìm hiểu các nhân tố tác động đến sự phát triển bền vững của du lịch lễ hội tại thành phố Đà Nẵng dựa trên khảo sát ý kiến đánh giá của các du khách. Trong đó các yếu tố về đặc trưng của lễ hội, giá trị văn hóa của lễ hội được đánh giá cao hơn so với các yếu tố về khả năng tổ chức, quản lý và chính sách của thành phố Đà Nẵng    

Toàn văn: PDF