Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TIẾNG NÓI PHẢN CHIẾN TRONG VĂN XUÔI YÊU NƯỚC Ở NHA TRANG – KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 1954 - 1975

Trân Viết Thiện

Tóm tắt


Nha Trang - Khánh Hòa là một trong sáu trung tâm tranh đấu lớn của miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975. Ngoài Võ Hồng, các cây bút văn xuôi yêu nước ở Nha Trang - Khánh Hòa thuộc thế hệ những người lớn lên khi cuộc chiến tranh đi vào giai đoạn ác liệt nhất. Họ bị ném vào lò lửa chiến tranh từ những hoàn cảnh khác nhau. Từ trong sào huyệt của quân đội Việt Nam Cộng hòa, họ nói lên tiếng nói phản chiến bằng việc phơi bày bộ mặt của Mỹ  và Việt Nam Cộng hòa.  Bài viết đề cập đến những tiếng nói văn chương ấy.    

Toàn văn: PDF