Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lê Văn Phúc

Tóm tắt


Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tầm quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù vậy, khả năng thu hút FDI của địa phương trong thời gian qua không đạt được như kỳ vọng. Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra các nhân tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Dựa vào dữ liệu thu thập được từ 159 doanh nghiệp FDI, được xử lý bằng công cụ SPSS: thống kê mô tả, kiểm tra thang đo Cronbacsh'a Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có 7 nhân tố tác động đến quyết định của nhà đầu tư: (1) Thị trường tiềm năng, (2) Lợi thế về chi phí, (3) Nguồn nhân lực, (4) Tài nguyên thiên nhiên, (5) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, (6) Cơ sở hạ tầng xã hội và (7) Những ưu đãi và hỗ trợ. Mô hình nghiên cứu giải thích được 58,3% sự biến động của quyết định của nhà đầu tư. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên Huế.    

Toàn văn: PDF