Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHUYỂN ĐỔI GIAO THỨC VÀ CẤP PHÁT TÀI NGUYÊN TRỌNG SỐ TRONG CÁC TẾ BÀO ẢO NHỎ CỦA CÁC MẠNG CỰC KỲ DÀY ĐẶC 5G ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Nguyễn Thạc Dũng

Tóm tắt


Để hỗ trợ lưu lượng ngày càng tăng từ các dịch vụ mạng đa dạng, việc triển khai các mạng cực kỳ dày đặc (UDN: ultra dense networks) nhằm nâng cao tổng dung lượng của các mạng không dây thế hệ thứ 5 (5G) là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc tăng mật độ mạng với số lượng tế bào nhỏ ngày càng tăng có những thách thức đáng kể về chất lượng cung cấp dịch vụ và chi phí triển khai vì sự phức tạp của mạng tăng lên, phí báo hiệu và nhiễu giữa các tế bào. Trong bài báo này, các tế bào ảo nhỏ (VSC: virtual small cell) được hình thành theo điều kiện lưu lượng và yêu cầu của dịch vụ, được xem là giải pháp cho việc cung cấp dịch vụ có hiệu quả kinh tế và đáng tin cậy cho các mạng cực kỳ dày đặc 5G. Bài báo này đề xuất sơ đồ hình thành VSC dựa trên phân cụm K-means và việc chuyển đổi giao thức tương ứng để truyền dữ liệu qua các mạng không được cấp phép và được cấp phép tại đầu tế bào (CH:cell head ) được phát triển. Dựa trên thiết kế kiến trúc của các tế bào ảo nhỏ, một thuật toán cấp phát tài nguyên mới cũng được đề xuất cho viễn cảnh của các tế bào ảo nhỏ để nâng cao lưu lượng trên hệ thống với tính công bằng tương đương.

Toàn văn: PDF