Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CƠ CHẾ TẠO NGHĨA HÀM ẨN CỦA THÀNH NGỮ TRONG CA DAO NGƯỜI VIỆT

Lê Thị Phương Chi

Tóm tắt


Bài viết trình bày ba cơ chế tạo nghĩa hàm ẩn (phổ biến) của thành ngữ trong ca dao của người Việt, đó là cơ chế chuyển nghĩa ẩn dụ, cơ chế chuyển nghĩa hoán dụ và cơ chế chuyển nghĩa so sánh.  Qua đó, có thể thấy có một số tầng nghĩa hàm ẩn hiện ra giống nhau ở những đối tượng khác nhau vì đã tồn tại một số phương thức chung hướng người tiếp nhận đến cùng một cái đích hàm ẩn mà tác giả dân gian muốn nói đến. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đề cập đến cơ chế tạo nghĩa hàm ẩn khác trong ca dao Việt Nam.

Toàn văn: PDF