Chi tiết về Tác giả

Ngọc Thu, Vi Tạp chí Công thương

  • S. 15 (2013) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Hệ thống phát thanh phục vụ an toàn công nhân mỏ hầm lò
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018