Chi tiết về Tác giả

Hòa, Việt

  • S. 10 (2012) - GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ
    Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông: Đầu tư khoa học công nghệ theo hướng xanh, thân thiện môi trường
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018