Chi tiết về Tác giả

Pháp Chế, Vụ Bộ Công thương

  • S. 14 (2013) - THÔNG TIN - SỰ KIỆN
    Bộ Công Thương công bố 8 thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận ATTP
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018