Chi tiết về Tác giả

Văn Khánh, Trần Tạp chí Công thương

  • S. 14 (2013) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Về sự cố tác động nhảy vượt cấp tại các xuất tuyến sử dụng rơ-le bảo vệ Siemens 7SJ602
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018