Chi tiết về Tác giả

Tú, Thanh Tạp chí Công thương

 • S. 14 (2013) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
  Tháo gỡ khó khăn cho các trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ: Tự chủ là tất yếu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 15 (2013) - THÔNG TIN - SỰ KIỆN
  Chủ động tích cực trong hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 15 (2013) - CÂU CHUYỆN KHOA HỌC
  Nâng tầm và phát huy trí tuệ khoa học trẻ
  Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018