Chi tiết về Tác giả

Cảnh, Thanh Tạp chí Công thương

  • S. 14 (2013) - THÔNG TIN - SỰ KIỆN
    Đồng Nai: Ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác ứng dụng KHCN giai đoạn 2013 - 2020
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018