Chi tiết về Tác giả

Chí Cường, Phạm Hiệp hội Thép Việt Nam

  • S. 10 (2012) - GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ
    Xử lý chất thải trong ngành công nghiệp thép Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018