Chi tiết về Tác giả

PV, PV

  • S. 10 (2012) - THÔNG TIN - SỰ KIỆN
    Tình hình phân phối và định hướng phát triển mạng lưới phân phối nhiên liệu sinh học của PV OIL
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018