Chi tiết về Tác giả

PV, Nhóm

  • S. 9 (2012) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    Nghiên cứu khoa học từ ngân sách nhà nước: Thủ tục thanh quyết toán là rào cản lớn
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018