Chi tiết về Tác giả

Văn Sơn, Nguyễn Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố

  • S. 15 (2013) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Hiệu quả sử dụng giống bông kháng sâu xanh đục quả và rầy xanh chích hút ở 3 vùng trồng bông chính
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018