Chi tiết về Tác giả

Văn Sơn, Nguyễn Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố

  • S. 14 (2013) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG MẬT ĐỘ CAO CHO 02 GIỐNG BÔNG THUẦN TM1KS và VN36PKS tại Ninh Thuận
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018