Chi tiết về Tác giả

Hậu, Nguyễn

  • S. 9 (2012) - THÔNG TIN - SỰ KIỆN
    Hậu Giang lập hợp tác xã quýt đường tiêu chuẩn VietGap
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018