Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Nguyễn Viện Khoa học và công nghệ Mỏ VINACOMIN

  • S. 11 (2012) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Đổi mới công nghệ khai thác, tuyển chế biến nhằm phát triển chế biến ngành than - khoáng sản
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018