Chi tiết về Tác giả

Phương, Lam Tạp chí Công thương

  • S. 14 (2013) - GẶP GỠ - ĐỐI THOẠI
    Tiến sĩ Nguyễn Tấn Khôi: Làm khoa học phải nhìn xa hơn một tí!
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018