Chi tiết về Tác giả

Thành Ý, Lê Hội Thông tin KH&CN Việt Nam

  • S. 10 (2012) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    Chia sẻ rủi ro tài chính với cơ chế quản lý KH&CN trong giai đoạn mới
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018