Chi tiết về Tác giả

Hằng, Lê

  • S. 9 (2012) - THÔNG TIN - SỰ KIỆN
    Nam Định: Nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh
    Tóm tắt  PDF
  • S. 10 (2012) - THÔNG TIN - SỰ KIỆN
    Cần cơ chế hỗ trợ đặc biệt cho các dự án nhiên liệu sinh học
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018