Chi tiết về Tác giả

Văn Hân, Hà Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu

  • S. 10 (2012) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Nghiên cứu phát triển cây Jatropha ở Việt Nam: Định hướng và giải pháp
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018