Chi tiết về Tác giả

Viết Hải, Đinh Trung tâm Máy động lực - Viện nghiên cứu cơ khí

  • S. 11 (2012) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Viện Nghiên cứu Cơ khí với công tác tư vấn thiết kế và chế tạo giàn khoan tự nâng ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018