Chi tiết về Tác giả

Văn Tôn, Đinh Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và Luyện kim

  • S. 15 (2013) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước trong hoạt động khai thác khoáng sản
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018