Chi tiết về Tác giả

Việt, Đức Tạp chí Công thương

  • S. 15 (2013) - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI
    Singapore phát triển vật liệu tế bào nhiên liệu cao cấp
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018