Chi tiết về Tác giả

Văn Quảng, Đỗ Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

  • S. 11 (2012) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đúc liên tục sản xuất các loại bạc ống dài khối lượng trung bình
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018