Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đúc liên tục sản xuất các loại bạc ống dài khối lượng trung bình

Nguyễn Minh Đạt, Đỗ Văn Quảng

Tóm tắt


No abstract available

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018