Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ chụp ảnh cắt lớp CT cho việc kiểm tra khuyết tật các chi tiết, sản phẩm trong công nghiệp

Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Chí Cường

Tóm tắt


Bài báo tổng kết các nội dung chính đã thực hiện của đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ do Viện IMI chủ trì và đã bảo vệ thành công. Đề tài có tên "Ứng dụng công nghệ chụp ảnh cắt lớp CT cho việc kiểm tra khuyết tật các chi tiết, sản phẩm trong công nghiệp" với mã số 178.09.RD/HĐ-KHCN. Trọng tâm của bài báo là phân tích, làm rõ các vấn đề trong quá trình thiết kế, chế tạo và tích hợp hệ thống thiết bị nhằm kiểm tra khuyết tật các chi tiết, sản phẩm trong công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ chụp ảnh cắt lớp CT.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018