Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công tác quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

Dương Trung Kiên, Cù Huy Quang

Tóm tắt


Công tác quản lý năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.... Để đánh giá mức độ quan tâm và thực hiện quản lý nhà nước trong các doanh nghiệp Việt Nam, bài báo tiến hành nghiên cứu phân tích mô hình đánh giá hệ thống quản lý năng lượng. Trên cơ sở đó tiến hành khảo sát và phân tích thực trạng quản lý nhà nước tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018