Vietnam Social Sciences, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Nguyễn Thị Toan

Tóm tắt


Bài viết phân tích, luận giải để làm rõ tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam thể hiện trên các phương diện: đạo đức, văn hóa, giáo dục và chính trị, ngoại giao. Trong buổi đầu dựng nước và giữ nước, các thiền sư Việt Nam không chỉ uyên thâm việc đạo mà còn rất giỏi việc đời. Họ đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, đào tạo nên một lớp trí thức không cố chấp, biết dung hợp các ý thức hệ Nho, Lão, Phật để xây dựng nên một triều đại thuần từ, lấy đức Từ, Bi làm căn bản cho chính trị. Phật giáo khi du nhập vào Việt Nam đã tạo một chỗ đứng vững mạnh không chỉ trong ý thức hệ của các bậc quân vương mà đặc biệt lâu bền trong lòng dân chúng. Các thiền sư Việt Nam nhập thế tích cực, yểm trợ cho chính sự, góp phần giữ vững nền độc lập dân tộc

Toàn văn: Không đề

Vietnam Social Sciences, ISSN: 1013-4328