Chi tiết về Tác giả

A, V

 • S. 4 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Bảo vệ luận án tiến sỹ về lịch sử thư viện Mỹ
  Toàn văn  PDF
 • S. 4 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Tạp chí Thông tin và Phát triển của Hội Thông tin-Tư liệu KHCN Việt Nam
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Bảo vệ luận văn thạc sỹ khoa học thư viện
  Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP