Chi tiết về Tác giả

Ngà, Vũ Dương Thúy VJOL

  • S. 2 (2008) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Để hướng tới sự chuẩn hoá trong công tác xử lý tài liệu và biên mục trong các thư viện ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP