Chi tiết về Tác giả

Ngà, Vũ Dương Thúy Trung tâm Thông tin KH&CN QG

  • S. 4 (2007) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Suy nghĩ về yêu cầu nâng cao lý luận và kỹ năng thực hành trong đào tạo cao học thư viện
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP