Chi tiết về Tác giả

Văn Nhật, Vũ

  • S. 3 (2009) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Kinh tế học thông tin khoa học và công nghệ
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2010) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Khái quát về Kinh tế học thông tin khoa học và công nghệ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP