Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Vũ

  • S. 2 (2013) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Thị trường thông tin: hàng hóa và thành phần
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3 (2013) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Hiện trạng thị trường thông tin khoa học và công nghệ thế giới
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP