Chi tiết về Tác giả

Nam, Võ Công

  • T. 1 (2005) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Một góc nhìn khác về con đường hiện đại hoá thư viện trong điều kiện Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP