Chi tiết về Tác giả

Nữ Quế Phương, Trần

  • S. 6 (2013) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Hiện đại hóa Thư viện Quân đội: thực trạng và xu hướng phát triển
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP