Chi tiết về Tác giả

Nguyễn, Thị Hạnh Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam

  • T. 2 (2005) - GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV
    Mạng lưới Quốc tế các ấn phẩm Khoa học (INASP) và Chương trình Tăng cường Thông tin cho Nghiên cứu (PERI) ở Việt Nam
    Toàn văn


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP