Chi tiết về Tác giả

Nguyễn, Thế Dũng Trường Đại học Văn hoá Thành phố TP. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt NamTạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP