Chi tiết về Tác giả

Nagatsuka, Takashi

  • S. 4 (2011) - NHÌN RA THẾ GIỚI
    Quan hệ giữa các chú thích do sinh viên ghi vào sách giáo khoa số hóa và điểm số họ đạt được trong học trình
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP