Chi tiết về Tác giả

NGỌC ĐÔNG, PHAN

  • S. 6 (2019) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Nghiên cứu xây dựng mô hình học tập theo dự án cho sinh viên ngành thông tin-thư viện trên nền tảng của internet
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP