Chi tiết về Tác giả

Hành, Nguyễn Văn Trung tâm TT-TV, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • S. 1 (2007) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Kiểm định chất lượng đào tạo đại học- thời cơ và thách thức đối với các thư viện đại học Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP