Chi tiết về Tác giả

Hùng, Nguyễn Hữu VJOL

  • S. 2 (2008) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Một số vấn đề về chính sách phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2006) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Vấn đề hiện đại hoá Hệ thống thông tin KHCN quốc gia ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP