Chi tiết về Tác giả

Văn Hùng, Nguyễn

  • S. 6 (2013) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Điện toán đám mây trong thư viện- xu thế tất yếu của thư viện các trường đại học
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP