Chi tiết về Tác giả

Văn Chương, Nguyễn

  • S. 6 (2014) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Đánh giá website thư viện và triết lý lấy bạn đọc làm trung tâm
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP